RETNINGSLINJER HOSPITERING 

Otra Fotball har som utgangspunkt at alle barn/ungdommer skal spille fotball sammen med sine klassekamerater/jevnaldrende venner.

Det viktigste virkemiddelet for å forbedre fotballferdigheten er (god) trening. Otra Fotball kan gjennom fellestilbud til alle bare tilby brøkdelen av den mengde trening som trengs for å trene opp fotballferdigheten til et høyt nivå. Egeninnsats og egentrening vil derfor være det viktigste virkemiddelet for å bli en god fotballspiller, for de som drømmer om det.

I enkelte tilfeller kan noen ha utbytte av en hospiteringsordning, i tillegg til utstrakt egentrening, der de trener eller trener og spiller kamper på et høyere alderstrinn.  Da gjelder disse retningslinjene:

 • Alder opp til og med 10 år er det ingen hospitering
 • I alderen 11-14 år kan det i spesielle tilfeller hospiteres opp 1 – én – årsklasse, i alderen 15 år og eldre eventuelt flere årsklasser etter sportslig utvalg sin vurdering, på følgende vilkår:
 1. Trenere på aktuelle lag tar kontakt med sportslig utvalg når de mener de har spillere som har behov for/nytte av hospitering på eldre lag, jf. AFK sonemodell
 2. Det er nok spillere igjen, slik at laget det blir hospitert bort fra greit kan avvikle sin sesong gjennom trening og kamp
 3. Spilleren selv må ønske hospitering
 4. Spillerens foresatte må ønske det
 5. Trener på spillerens lag ønsker det
 6. Trener på hospiterende lag ønsker det
 7. Hospiteringen gjelder max én kamp + én trening pr. uke. Sportslig utvalg kan gjøre unntak i særskilte tilfeller
 8. Hospiteringen må være godkjent av sportslig utvalg, og skal være dokumentert ved skriftlig avtale i undertegnet form
 9. Sportslig utvalg kan, når som helst og på eget initiativ, heve avtalen hvis den ikke fungerer etter intensjonen              

Punktene 2-8 må være oppfylt før hospitering iverksettes

I kampsesongen gjelder også dette punktet:

 1. Ved «kamp-kollisjon» har trener for opprinnelseslaget bestemmelsesrett for hvilken kamp spilleren skal delta på
 • Hospiteringen heves øyeblikkelig hvis en av partene i pkt. 3-6 ønsker det
 • Det må søkes/inngås ny avtale om hospitering for hver periode. Ordningen skal alltid evalueres etter hver periode
 • Dersom en spiller har et så høyt ferdighetsnivå at hospiteringsordningen ikke gir tilstrekkelige utfordringer/ferdighetsutvikling, vil Otra IL fotball være behjelpelig med å etablere kontakt med andre klubber som kan tilby fotballtrening på et nivå tilpasset spillerens ferdighetsnivå